top of page

פרסומים

1.jpg
2.jpg
3.jpg

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברחוב 

אירוס הארגמן 6/12, גבעת האירוסים, נתניה

בתוקף תפקידי כמקבל הצעות מטעם המוכרים מוזמנות בזה

הצעות לרכישת הזכויות בדירת המגורים שבכותרת, הידועה כגוש 8628, חלקה 39, תת חלקה 12.

הדירה הנה בת שתי קומות (דופלקס) בקומה השניה של הבניין + גג, ללא מעלית, שטח הדירה הנו כ- 98 מ״ר מידות חיצוניות + מרפסות בשטח של כ- 31 מ״ר (מרפסת שמש במפלס הכניסה כ- 10 מ“ר, מרפסת גג כ- 21 מ“ר) + חניה כ- 12.5 מ“ר (להלן: הנכס).

הנכס ימכר במצבו AS IS כשהוא פנוי מכל אדם ועל המציעים מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק, על חשבונם, את כל הפרטים הנוגעים לנכס לרבות הזכויות בנכס, אפשרויות השימוש בנכס, זכויות הבניה ככל שישנן, מצבו הפיזי, התכנוני, המשפטי וכל פרט רלוונטי אחר. מקבל ההצעות לא יהיה אחראי לאיזה מהעניינים הנ“ל ואין לראות במידע המפורט לעיל ולהלן או במידע אחר שימסר למעוניינים, אסמכתה כלשהי. 

הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב לא יאוחר מיום 14.10.21 בשעה 16:00, למשרדי הח“מ, בהתאם לטופס הצעה מיוחד, שניתן לקבלו במשרדי הח“מ, אליו תצורף המחאה בנקאית בסך של 5% מהמחיר המוצע, שתוקפה ל- 180 יום מיום המצאתה. סכום זה יחולט במקרה שבו מציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלים את הליך הרכישה, ולמציע לא תהיה כל טענה בקשר לכך. סכום ההצעה יוחזר למציע אם הצעתו לא תיזכה. מציע/ה שהצעתו/ה תתקבל יחתום על הסכם מכר בנוסח שיצורף לתיק המידע.

דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו. מקבל ההצעות שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן כראות עיניו עם המציעים כולם או חלקם ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או להזמין הצעות נוספות לרכישת הנכס ו/או לא לקבל הצעה ו/או להאריך את התקופה להגשת הצעות, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה.

לא ישולמו דמי תיווך.

לפרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות למקבל ההצעות בדוא“ל או בטלפון בימים א-ד בין השעות 08:30-13:30. סיורים בנכס יתקיימו בתאום בלבד ובכפוף להנחיות בריאות הציבור.

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי מקבל ההצעות, בפניה לדוא״ל: rami@ar-law.co או פקס: 077-555-8213 או טל: 04-628-8868. 

רמי אטיאס, עו“ד - מקבל ההצעות

ר. אטיאס, משרד עורכי דין

rami@ar-law.co | www.ar-law.co 

מכר

תיק מידע - 1.jpg
תיק מידע - 2.jpg
תיק מידע - 3.jpg
תיק מידע - 4.jpg
תיק מידע - 5.jpg
שמאות - 1.jpg
שמאות - 2.jpg
שמאות - 4.jpg
שמאות - 3.jpg
שמאות - 6.jpg
שמאות - 5.jpg
שמאות - 7.jpg
שמאות - 8.jpg
שמאות - 9.jpg
שמאות - 11.jpg
שמאות - 10.jpg
שמאות - 12.jpg
שמאות - 13.jpg
שמאות - 14.jpg
שמאות - 15.jpg
שמאות - 16.jpg
הסכם - 1.jpg
הסכם - 2.jpg
הסכם - 4.jpg
הסכם - 3.jpg
הסכם - 6.jpg
הסכם - 5.jpg
הסכם - 7.jpg
הסכם - 8.jpg
הסכם - 9.jpg
הסכם - 10.jpg
הסכם - 11.jpg
הסכם - 12.jpg
הסכם - 13.jpg
bottom of page